Pages

Scholarship exam Syllabus Subject mathematics शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 8 वी अभ्यासक्रम विषय गणित स्कॉलरशिप परीक्षा इयत्ता आठवी

 Scholarship exam Syllabus Subject mathematics शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 8 वी अभ्यासक्रम विषय गणित स्कॉलरशिप परीक्षा इयत्ता आठवी Puppss Exam


कोणतीही स्पर्धा परीक्षा देत असताना त्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम syllabus आपणास माहिती असणे आवश्यक असते. इयत्ता 8 वी स्कॉलरशिप अभ्यासक्रम माहिती  असेल तर आपण त्या नुसार आपल्या आभ्यासाचे नियोजन करून आपण यश संपादन करू शकतो. अगदी याचप्रमाणे Scholarship exam 8th शिष्यवृत्ती परीक्षेचे देखील आहे. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam मध्ये यश मिळवायचे असेल तर त्या परीक्षेचे स्वरूप कसे असते, अभ्यासक्रम कसा असतो, किती विषय असतात, प्रत्येक विषयातील एकूण घटक किती असतात, उपघटक कोणते असतात, कोणत्या घटकावर प्रश्न विचारले जातात. याविषयी माहिती असणे आवश्यक असते.
You need to know the syllabus of any competitive exam. If you have knowledge of Class 8th Scholarship course, you can achieve success by planning your studies accordingly. The same is true of the Scholarship exam 8th Scholarship exam. If you want to succeed in the Scholarship Exam in Scholarship Exam, what is the format of the exam, what is the syllabus, how many subjects are there, how many are the total components in each subject, what are the sub-components, on which components are questions asked. It is important to be aware of this.

Scholarship Exam शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ५ वी व ८ वी साठी चार विषयावर प्रश्न विचारले जातात यासाठी दोन पेपर मध्ये हे विषय विभागलेले असतात पेपर १ व पेपर २ पेपर एक मध्ये प्रथम भाषा (मराठी) आणि गणित तर पेपर २ मध्ये तृतीय भाषा व बुध्दीमत्ता चाचणी या विषयाचा समावेश असतो. दोन्ही पेपर मध्ये ७५ प्रश्न असतात व गुण १५० असतात.


प्रश्नांची काठिण्यपातळी - 

            Scholarship Exam शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ५ वी व ८ वी साठी चारही विषयासाठी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नाचे स्वरूप हे सोप्या स्वरूपाचे प्रश्न ३०%, मध्यम स्वरूपाचे प्रश्न ४०%, कठिण स्वरूपातील प्रश्न ३०% प्रश्न असे स्वरूपात विचारले जातात.

Scholarship exam Syllabus Subject mathematics शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 8 वी अभ्यासक्रम विषय गणित- 

1) संख्याज्ञान-
                        १) नैसर्गिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तव संख्या. 
                        २) परिमेय संख्या व त्यावरी क्रिया 
                        ३) सम, विषय, मुळ, जोडमूळ, सहमूळ व संयुक्त संख्या
                        ४) बेरीज व्यस्त व गुणाकार व्यस्त संख्या
                        ५) संख्या रेषा 
                           भारांश - ०६%
2) संख्यावरील क्रिया- 
                        १) विभाज्य, विभाजक व विभाजकतेच्या कसोट्या
                        २) मसावि, लसावि
                        ३) वर्ग व वर्गमुळ, घन व  घनमूळ
                        ४) दशांश अपूर्णक व व्यहारिक अपूर्णांक 
                        ५) घातांक
                        ६) गुणोत्तर व प्रमाण व चलन (काळ, काम, वेळ इत्यादी)
                        ७) सरासरी
                            भारांश - १४%
3) भूमिती- 
                        १) बिंदू, रेषा, रेषाखंड, किरण, कोन. (सरळकोन, शून्य अंश कोन, पूर्ण कोन, प्रविशाल कोन) प्रतल, विरूध्द कोन, संलग्न कोन, पूरक कोन, कोटिकोन.
                        २) समांतर रेषा व गुणधर्म
                        ३) वर्तुळ, वर्तुळक्षेत्र, वर्तुळखंड, वर्तुळकंस
                        ४) त्रिकोण- गुणधर्म- एकरूपता
                        ५) पारथागोरसचा सिध्दांत
                        ६) चौकोन - गुणधर्म 
                            भारांश २०%
४) महत्त्व मापन-
                    १) परिमाणे- लांबी , वस्तुमान, धारकता, कालमापन, नाणी व नोटा
                    २) परिमिती- त्रिकोण, चौकोन, बहूभुजाकृती
                    ३) क्षेत्रफळ- त्रिकोण, चौकोन, आयात, समांतरभूज चौकोन, समभूज चौकोन, समलंब चौकोन, वर्तुळ, अनियमित आकृती व रेषांकित भाग.
                    ४) घनफळ व पृष्टफळ- इष्टिकाचिती, घन, दंडगोल, शंकू व गोल
                        भारांश २०%
5) सांख्यिकी-
                    १) मध्यमान
                    २) स्तंभालेख, जोडस्तंभालेख, वृत्तालेख, विभाजित स्तंभालेख व शतमान आलेख यांची ओळख.
                        भारांश- ०६%
6) व्यवहारीक गणित- 
                    १) शेकडेवारी
                    २) सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज
                    ३) नफा-तोटा, सूट(रिबेट), कमिशन (दलाली)
                    भारांश १६%
7) बीजगणित-
                १) संख्येसाठी अक्षर, बैजिक राशीचे अवयव, किंमत व त्यावरील क्रिया.
                २) नित्य समानता
                ३) एकचल समीकरणे व त्यावरील शब्दिक उदाहरणे.
                ४) बहुपदी, त्यावरील क्रिया व अवयव.
                    भरांश १८%
अशा प्रकारे शिष्यवृत्ती परीक्षा स्क़लरशिप परीक्षा Scholarship Exam 8 th Class मध्ये गणित विषयाचा अभ्यासक्रम देण्याच आलेला आहे. या वरील घटकावर दिलेल्या भारांशावर आधारीत Scholarship Exam शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 8 वी प्रश्नाचे स्वरूप हे सोप्या स्वरूपाचे प्रश्न ३०%, मध्यम स्वरूपाचे प्रश्न ४०%, कठिण स्वरूपातील प्रश्न ३०% प्रश्न असे स्वरूपात विचारले जातात. आपणास कोणता घटक कठिण व कोणता घटक कठिण जातो ते मला कमेंट करून कळवा.Post a Comment

2 Comments