Pages

वाचनातील वाचनीय काही

                             वाचनातील वाचणीय काही....................

`````वाचनातील वाचणीय काही यामध्ये माझ्या वाचनात आलेले कांही चांगले विचार ,लेख ,कथा व कविता यांचा समावेश मा या सदरामध्ये केला आहे. आपणास ही वाचनाची आवड जोपासता येणारी आहे  त्यासाठी माझा हा एक छोटाशा प्रयत्न आहे. काही कथा व कविता आपणास विचार करण्यास लावणा-या आहेत.आपणास हा विभाग कसा वाटला ते कळवावे.
अ.क्र
शिर्षक
दुवा
०१)
अजूनही आपले पाय जमीनीवर आहेत...
०२)
आई
०३)
आनंद आणि समाधान
०४)
आपल्याला नक्की काय हवं आहे....
०५)
आयूष्य विनायला घेऊया
०६)
आयूष्य
०७)
एक छिंद्र उरलेले
०८)
क ची करामत
०९)
कोकोनट ऑईल
१०)
जबाबदार माणूस
११)
दोन गुरु
१२)
एक सुंदर गोष्ट
१३)
बोबडी व्यथा
१४)
मंगेश पाडगावकरांची कविता
१५)
मन
१६)
यालाच जीवन म्हणतात...
१७)
वडिलास पञ
१८)
योग्य निर्णय
१९)
शांती
२०)
शिवराय बोलले आज
२१)
सुविचार
२२)
TRUE LOVEआपणास विनंती आपणाकडे जर एखादी चांगली कथा अथवा कविता असल्यास मला पाठवावी ही कविता कथा आपल्या नावासह या बॉल्ग वर प्रकाशीत करण्यात येईल.मला ही कथा अथवा कविता खालिला ई-मेल वर पाठवा.
माझा ईमेल आयडी आहे. Ni3samudre@gmail.com                 

Post a Comment

3 Comments